Đại hội đồng cổ đông lần thứ II nhiệm kỳ 2016-2020


Thực hiện luật doanh nghiệp và điều lệ công ty, ngày 26 tháng 2 năm 2016, Công ty Cổ phần Quản lý công trình đô thị Hải Dương tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ II nhiệm kỳ 2016-2020.

Về dự đại hội có 46 đại biểu là cổ đông và đại diện cổ đông đại điện cho 981.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua các vấn đề quan trọng sau:

1. Báo cáo tài chính, báo cáo của công ty kiểm toán năm 2015.
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

Đại hội đồng cổ đông đã bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới gồm các ông bà sau:

+ Hội đồng quản trị:

1.Ông Đào Nguyên Vĩ, chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty.
2.Ông Nguyễn Đức Sáu, thành viên HĐQT kiêm phó giám đốc công ty.
3.Ông Trần Thế Cường, thành viên HĐQT kiêm phó giám đốc công ty.

+ Ban kiếm soát:

1.Bà Lê Thị Hằng, Trưởng BKS
2.Ông Nguyễn Đình Khanh, thành viên BKS
3.Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, thành viên BKS

Đại hội đồng cổ đông lần thứ II nhiệm kỳ 2016-2020 diễn ra thành công tốt đẹp và kết thúc vào hồi 16 giờ cùng ngày.

Một số hình ảnh đại hội:

Ông Đào Nguyên Vĩ – Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty phát biểu khai mạc Đại hội.
Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Kế toán trưởng công ty báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015
 
Ông Nguyễn Đình Khanh báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015
Ông Trần Thế Cường thay mặt Đoàn đại biểu bầu ban bầu cử và hướng dẫn nguyên tắc bầu cử
Bầu cử Hội đồng Quản trị khóa II nhiệm kỳ 2016-2020
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ra mắt Đại hội
Đại diện ban thư ký thông qua biên bản đại hội và nghị quyết đại hội

Toàn cảnh đại hội
Previous Công tác chuẩn bị Tết Bính Thân 2016
Next Chào mừng 32 năm thành lập công ty